https://www.maxhost.vn/

[Hướng dẫn] chọn PHP version trong DirectAdmin

[Hướng dẫn] chọn PHP version trong DirectAdmin

Trong mục Advanced Features -> Chọn Select PHP version

 

Chọn phiên bản PHP cho phù hợp với mã nguồn của bạn, ở đây có các phiên bản từ 4.4 đến 5.6 -> Sau đó nhấn Set as Current - > Nhấn Save để hoàn tất

 

Chú ý: khi chọn phiên bản PHP thì mặc định các hàm sẽ được chọn, trường hợp nếu bạn có bỏ đánh dấu check thì bạn phải chọn lại để website hoạt động ổn định như sau:

- Current PHP version: 4.4

 

- Current PHP version: 5.1

- Current PHP version: 5.2

 

- Current PHP version: 5.3

- Current PHP version: 5.4

- Current PHP version: 5.5

- Current PHP version: 5.6

 

Tùy chỉnh Show PHP Extensions: Cấu hình hiển thị các phần mở rộng PHP trong DirectAdmin. Những phiên bản PHP mới thì sẽ có ít hàm hơn những phiên bản cũ.

- Mô tả tổng hợp các thông số mở rộng của máy chủ

+ allow_url_fopen: cho phép mở đường dẫn để PHP truy cập vào các tập tin

+ display_errors: ẩn hiển thị báo lỗi

+ error_reporting: hiển thị các lỗi khi gặp sự cố, nó cung cấp cho người lập trình tên lỗi và dòng lệnh khi xảy ra lỗi đó. có nhiều cấp độ hiển thị lỗi, tuy nhiên ở đây chỉ đưa ra 2 cách cơ bản:

E_ALL : Hiển thị tất cả các loại lỗi

E_ALL & E_NOTICE: Các lỗi thông báo không nghiêm trọng do người lập trình tự ấn định.

+ file_uploads: Cho phép hoặc không cho upload file

+ include_path: đường dẫn tuyệt đối tự động sinh ra khi chọn phiên bản PHP, ví dụ ở đây chọn phiên bản php 5.6 nên sẽ có đường dẫn trong đó có thư mục php56    .:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php

+ log_errors: Hiển thị lỗi và lưu lại trong file log

+ mail.force_extra_parameters: Cấu hình các thông số gửi nhận email

+ max_execution_time: Quy định thời gian time-out và được tính bằng giây, giá trị mặt định là 30 giây, nếu bạn cho phép upload file có dung lượng lớn thì phải chỉnh lại thời gian cho phù hợp.

+ max_input_time: Giới hạn thời gian thực thi của hàm php, thường set giá trị là -1

+ memory_limit: Tùy chọn giới hạn bộ nhớ RAM cho một lần request từ phía client, có giá trị từ 64M đến 512M, nếu chọn càng lớn thì sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên của hệ thống. vì vậy cần cân nhắc chọn cho phù hợp với hệ thống của bạn đang hoạt động.

+ open_basedir: Xác định địa điểm hoặc đường dẫn mà từ đó PHP được phép truy cập vào các tập tin bằng cách sử dụng các chức năng như fopen () và gzopen (). Nếu một tập tin bên ngoài của các đường dẫn được định nghĩa bởi open_basdir, PHP sẽ từ chối để mở nó. Hạn chế của open_basedir có thể được tắt trong file cấu hình Apache, httpd.conf, với các dòng sau đây: php_admin_value open_basedir none

+ post_max_size: Tùy chọn cho phép upload bài viết, hình ảnh có dung lượng từ 2M đến 128M

+ session.save_path: lúc Webserver chạy PHP, thông tin phiên làm việc hiện tại của người sử dụng được lưu trong thư mục thông qua biến session.save_path

Đối với hệ thống Linux : được lưu trong thư mục /tmp hoặc /usr/var/tmp hoặc /var/lib/php/session

+ short_open_tag: Tắt hoặc mở quá trình biên dịch trong php, hàm này nằm trong file php.in . ví dụ khi php biên dịch hàm viết đúng là mà bạn lại gõ thành  thì nó vẫn biên dịch được nếu bạn để hàm short_open_tag ở chế độ On

+ upload_max_filesize: Tùy chọn cho phép upload file như .png, .jpg…. có kích thước từ 2M đến 1G

 Theo mô tả ở trên các thông số máy chủ được chọn:

+ allow_url_fopen : On

+ display_errors: Off

+ error_reporting: E_ALL

+ file_uploads : On

+ include_path: .:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php

+ log_errors: On

+ magic_quotes_gpc: Off

+ mail.force_extra_parameters: no value

+ max_execution_time: 30

+ max_input_time: -1

+ memory_limit: 128M

+ open_basedir: no value

+ post_max_size: 8M

+ register_globals: Off

+ safe_mode: Off

+ safe_mode_exec_dir: no value

+ safe_mode_include_dir: no value

+ session.save_path: /tmp

+  short_open_tag: On

+ upload_max_filesize: 2M

Hình này chọn các thông số Show PHP Extensions của PHP 5.6 , các phiên bản thấp hơn thì có một số hàm khác bạn có thể không tùy chỉnh, với những thông số như sau là đủ:

Sau khi tùy chỉnh xong nhấn Save để lưu lại.

 

 

Các bài viết liên quan
Đối tác thanh toán với MaxHost
Đối tác dịch vụ của MaxHost
Nhận thông tin từ MaxHost

Hãy là người đầu tiên nhận các tin khuyến mãi từ MaxHost